site_genelbant3
ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DİPLOMA PROJESİ ESASLARI 

1. Diploma Projesinin Amaç ve Kapsamı
Diploma Projesi”nin amacı Endüstriyel Tasarım Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm alanlarda, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime sahip olduğunu, “istenilen mesleki seviyeye ulaştığını” kanıtlayan bir diploma projesini öğrencinin bağımsız bir şekilde sonuçlandırdığı bir projeyle ortaya koymasının sağlanmasıdır.

Diploma Projesini alan her öğrencinin verilen konu alanı ile ilgili sistemli bir araştırmaya dayanan bir endüstriyel ürün tasarım projesini tamamlaması, gerekli bütün iletişim araçlarını kullanarak jüri önünde sunması ve fikrini savunması amaçlanmaktadır. Diploma Projesinin temel niteliği, sonucu endüstriyel bir ürüne yönelmiş bir proje çalışması olmakla birlikte, konu ile ilgili inceleme, araştırma ve analiz çalışmalarına dayanan bir raporu da kapsar. 

2. Diploma Projesini Alabilme Koşulları 
Öğrencinin bağlı olduğu ders planında bulunan Bitirme Çalışması (EUT 492, EUT 492E) veya Diploma Projesi (EUT 4902, EUT 4902E) ön şartlarını ve Senato tarafından belirlenen ‘Diğer Şartları’ sağlamış olması gerekmektedir.

Diploma projesi/Bitirme Çalışması dersine kayıt yaptırabilmek için ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından başarılı olma ve EUT 419E (veya  EUT 411 veya EUT 411E veya EUT 413 veya EUT 413E) dersinden en az DD notu ile geçmiş olma ön şartları aranır. .
.
3. Diploma Projesi Jürisi/Jürilerinin Oluşturulması ve Koordinasyonu 
Bu çalışma esasları ile 1. Maddede tanımlanmış “Amaç ve Kapsam” çerçevesinde verilecek olan Diploma Projesi konusunun belirlenmesi ile tüm hazırlıklarının baştan sona yerine getirilmesi için; Bölüm Başkanlığı bölüm öğretim üye ve görevlileri arasından bir Diploma Projesi Koordinatörü seçer. Koordinatörün çalışma süresi 2 yıldır. Koordinatörün görev süresi bittiği takdirde tekrar görevlendirilebilir.

Bölüm Başkanlığı, Diploma Projesi Koordinatörünün görüşünü alarak her yarıyıl için 2 öğretim üye veya görevlisinden oluşan “Çekirdek Jüri” sayısını belirler, jüri üyelerini seçer ve görevlendirir. Çekirdek Jüri Üyelerinden bir öğretim üyesi veya görevlisi, jüri sırasında “Jüri Başkanı” olarak jüri işleyişini yönetir ve moderasyonu sağlar.

Çekirdek Jüri/leri: Çekirdek Jüri/ler tarafından öğrencilere verilecek tema ve çalışma konuları belirlenir ve bölüm kuruluna öneri olarak sunulur. Bölüm Kurulu, Çekirdek Jüri üyelerine ek olarak 3 veya 5 üye daha seçerek jürileri oluşturur ve görevlendirir. Jüriye verilen konulara uygun olarak fakültenin/üniversitenin diğer bölümlerinden veya başka üniversitelerden öğretim üye ve/görevlileri veya dışardan konu ile ilgili olabilecek uzmanlar üye olarak çağırılabilir. Dışardan görevlendirilecek jüri üye sayısı jürideki bölüm öğretim üye ve elemanlarının sayısından daha fazla olamaz.

Bölüm Kurulu, Çekirdek Jüri/leri Diploma Projesinin verileceği dönemden bir önceki yarıyıl bitmeden belirler. Çekirdek jüri/ler hazırladıkları proje föy ve diploma projesi dosyasını Diploma Projesi Jüri üyelerine süreci takip edebilmeleri için dönem başında teslim eder. Çekirdek jüri/ler ayrıca yapılacak eskiz sınav sorusunu belirleyerek sınavı uygulayıp sınav sonuçlarını final jüri değerlendirmesi sırasında Diploma Projesi Jürisine sunar. 

4. Diploma Projesi Koordinatörü’nün Sorumlulukları 
Diploma Projesi Koordinatörü bölüm öğretim üye ve elemanlarının görevlendirme sırasını, verilen konuların arşivlenmesi ve bölümün Diploma Projesi ile ilgili dokümantasyonunu yapmak ve birden fazla jüri olduğu durumlarda jüriler arası koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Diploma Projesi Koordinatörü verilecek konular arasındaki “denkliği” koordine eder; Diploma Projesi Koordinatörü dönem içinde VF değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak ve değerlendirmeleri otomasyon sistemine girmek; teslimler, ara jüri, eskiz sınavı ve final jürisi imzalı tutanaklarını oturumların yapıldığı gün sonunda takip ederek, kayıt altına almak ile ilgili süreçleri bölüm adına yürütür. Jüri çalışmaları sona erdiğinde not değerlendirmelerini jürilerden alarak, final jürisinin yapıldığı tarihten sonra en geç 1 gün içerisinde ilan eder, Bitirme Projesi çalışmalarına ilişkin raporunu da hazırlayarak Bölüm Kurulu’na sunulmak üzere Bölüm Başkanlığı’na teslim eder.

Bitirme Projesi Koordinatörü diploma projesi jüri üyelerini, proje föylerini, proje teslim ve jüri gün ve saatlerini Dekanlık’a iletir.

5. Diploma Projesinin Verilmesi 
Diploma Projesi Koordinatörü her jüriye mümkün olduğunca eşit öğrenci düşmesi ilkesine uygun olarak, -bölüm öğretim üye ve görevlisi sayısı elverdiği ölçüde- jüri başına en fazla 25 öğrenci olacak şekilde öğrencilerin dağıtılmasını organize eder. Öğrencilerin jürilere dağılımı öncelikle öğrenci tercihleri esas alınarak ve gerektiği durumlarda kura ile yapılır. Gerekli durumlarda koordinatörün önerisi ve Bölüm Başkanlığının onayı ile jürilere dağıtılacak maksimum öğrenci sayısı değişebilir.

Diploma projesi alacak öğrenci sayısına bağlı olarak bir veya birden fazla jüri tarafından belirlenir ve yürütülür.

Diploma Projesi föy ve çalışma programı “Diploma Projesi Esasları” çerçevesinde jüriler tarafından hazırlanarak Diploma Projesi Koordinatörüne ulaştırılır. Konular dönem başlamadan en az 2 hafta önce Diploma Projesi Koordinatörü tarafından ilan edilir ve diploma projesinin alındığı yarıyılın ilk haftasında öğrencilere verilir.

Diploma Projesinin süresi 1 yarıyıldır. Güz ve bahar yarıyıllarında açılır. Diploma Projesi yaz okulunda açılmaz. 

6. Diploma Projesi ile İlgili Sınav ve Diğer Kontroller 
Diploma Projesi sırasında öğrencinin çalışmalarının bir tasarlama süreci olarak izlenebilmesi ve endüstri ürünleriyle ilgili her konu alanındaki gelişiminin denetlenebilmesi esastır. Bunun için gerekli aşamalar ve bu aşamalarda yapılacak işlemler jüri tarafından belirlenir ve çalışma programı kapsamında açıklanır.

Diploma Projesi sırasında öğrenciler diploma projesi ile ilgili geliştirdikleri projelerini belirlenen takvim ve çekirdek jürilerin belirlediği teslim şartları uyarınca jüriye yazılı rapor, çizim, 2 veya 3 boyutlu fiziksel/dijital model, animasyon ve görsellerden vb. oluşan sunumlarla açıklar.

Diploma Projesi Jürisi çalışma programı doğrultusunda, yarıyıl içinde ayrı aşamalar halinde yapılan 3 ara jüri, 1 eskiz sınavı, 1 final teslim ve final jürisi ile “Diploma Projesi”nin aşamalarını izler, projeler konusunda genel eleştirisini yapar ve final jüride genel değerlendirmeyi gerçekleştirir. 

7. Diploma Projesinin Final Teslim İçeriğinin Oluşturulması ve Denetlenmesi 
Diploma Projesi için istenen final teslim içeriği oluşturulan her jüri için çekirdek jüri tarafından belirlenmiş proje föy ve diploma projesi dosyası içeriğinde ilan edilir. Teslim sırasında bu maddelerde eksiği olanlar tespit edilir ve bu bilgi jüriyle paylaşılır. 

8. Diploma Projesinin Teslimi ve Değerlendirilmesi 
Diploma Projesi, yarıyılın sonunda ilan edilecek gün, saat ve yerde, “Diploma Projesi Koordinatörü” gözetiminde Çekirdek Jüri/ler tarafından teslim alınır.

Jüri teslim alınan projeler üzerinde toplu olarak incelemeler yapar. Her öğrenci Diploma Projesi jürilerinde hazırlamış olduğu projeyi sözlü olarak açıklar ve savunur. Jüri üyeleri, oturumlarda diploma projelerine ilişkin eleştirilerini diploma projesi öğrencilerine toplu olarak yapar. Jüri, değerlendirmesini ve bütün toplantılarını üyelerin salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. 

9. Diploma Projesi Başarı Ölçütleri 
Diploma Projesinde 3 ara jüri, 1 eskiz sınavı ve 1 final teslim ve final jüri değerlendirmesi yapılır. Eskiz sınavları final jüri günü öğrencinin sunumu ile birlikte incelemeye alınır.

Ara jürilerden bir tanesinden fazlasına girmeyen öğrenci VF alır. Eskiz sınavına girmeyen öğrenci VF alır. İTÜ Mazeret sınavı koşulları sadece eskiz sınavı için uygulanır.

Teslim kriterlerinde ilan edilen maddelerde eksiği olan (örneğin eksik teknik çizim, eksik model, vs.) doğrudan başarısız sayılır.

Projesini teslim etmeyen öğrenci veya teslim edip final jürisine katılmayan öğrenci başarısız sayılır.

Diploma Projesinin başarılmış sayılması için, en az (CC) seviyesinde başarı notu alınması gerekir. 

10. Yürürlük 
Bu esaslarda yazılı olmayan genel kurallar için Diploma Projesi alınması, teslimi ve sınavları ile ilgili “Senato Esasları” geçerlidir.

Bu esaslar 2018-19 eğitim/öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.